Skip to content

Дивиденда

Што е дивиденда?

Дивиденда (Dividend) е дел од профитот на акционерското друштво кој се исплатува на акционерите во согласност со одлуката на годишното собрание на акционери.

Видови на дивиденда

Готовинска дивиденда (Cash dividend)

Готовинска дивиденда претставува исплата на дивидендата на акционерите на друштвото во готово. Таа се дистрибуира од тековната заработка или од акумулираниот профит и подлежи на оданочување како приход и се разликува од дивиденда што се исплаќа во вид на акции.

Дивидендни акции (Stock dividend)

Дивидендни акции се одобрени, но неиздадени акции кои им се доделуваат на акционерите наместо дивиденда.

Екстра дивиденда (Extra dividend)

Екстра дивидедна претставува дивидендата која се плаќа како додаток на редовната дивиденда, обично по исклучително успешна година.

Основни елементи на дивидендата

Задржана 3аработка (Retained eaгnings)

Заработка на друштвото која не е распределена во вид на дивиденди на акционерите. Акумулираните вишоци се прикажуваат како резерви во книговодствениот биланс.

Добивка по акција (Earnings per share)

Единица мерка за успешноста на едно друштво што се пресметува како количник од добивката и бројот на издадени акции.


Тагови: дивиденда, исплата на дивиденда, dividenda, danok na dividenda

Поврзани блог постови