Skip to content

Opfolio Едукација

акции, тргување со акции

Акции

Дознајте повеќе за акциите како хартии од вредност

дивиденда, акција, инвестирање

Дивиденда

Дознајте што претставува дивидендата и какви видови на дивиденди постојат

акции, тргување со акции

Хартии од вредност

Какви се хартии на вредност постојат и како се тргуваат

акции, тргување со акции

Приход

Дознајте повеќе за поимот приход и какви типови на приходи постојат

инвестициски фондови, инвестирање

Инвестициски фондови

Дознајте повеќе за тоа како функционираат инвестициските фондови

акции, тргување со акции

Тргување со акции

Дознајте како можете да купите или продадете акции

обврзници, видови обврзници

Видови обврзници

Дознајте повеќе за какви видови на обврзници постојат на пазарот на капитал

инвестициски фондови, инвестирање

Диверзификација

Диверзификација како начин за намалување на инвестицискиот ризикот

берзански индекс

Македонска берза

Дознајте што е Македонската берза, како е организирана и која дејност ја има

обврзници, видови обврзници

Обврзници

Дознајте повеќе за обврзниците како хартии од вредност

берзански индекс

Берзански индекс

Дознајте што претставува берзански индекс и кои се најпопуларните индекси

берзански индекс

Инфлација

Дознајте што претставува инфлацијата и како таа влијае на економијата

Дознајте повеќе за сите поими поврзани со инвестирање

Законска регулатива